Cursos d'Anglès C1 Semipresencials

Anglès - nivell C1 (semipresencial) (100h)
El curs C1 anual semipresencial va dirigit a estudiants amb un nivell pre-Advanced que vulguin assolir un nivell Advanced. Les 100 hores de classe combinen el treball autònom (50h) amb recursos i eines amb classes presencials (50h) per practicar la part comunicativa.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats necessàries per comunicar-se fluidament amb parlants nadius, utilitzant un ampli repertori lèxic i sent capaç de realitzar discursos llargs i complexos.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat del nivell C1 d'anglès oficial segons el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

661,00€

Tarifa reduïda

696,00€

Tarifa general

766,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Gregg, Jon
Aula: S2
Grup: C0
Professor/a: Sheridan, Brendan
Aula: Sala d'Actes
Grup: D0
Professor/a: Bridges, Paul Simon
Aula: B4
Grup: F0
Professor/a: Eisenhuth, Wolfgang
Aula: 2013
Grup: G0
Professor/a: Sheridan, Brendan
Aula: 2017
Grup: E0
Professor/a: MC Connell, Lisa Christine
Aula: 305
Grup: BA
Professor/a: Rowles, Roxanne
Aula: 1.2

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació