Cursos d'Anglès A2 - Primera part

Anglès - nivell A2 (primera part) (50h)
La primera part són les primeres 50 hores d'un curs de 100 hores que implica una avaluació per a superar el curs però no acredita el nivell A2. L'objectiu es portar l'estudiant d'un nivell intermedi baix a un nivell intermedi. La gramàtica se centra en expresar correctament amb estructures comunes que es poden utilitzar en contextos de passat, present i futur, a més de la introducció d'alguns verbs modals. El vocabulari inclou expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar sobre temes quotidians generals. S'utilitzen aproximadament 2000 elements lèxics. Quan escolti i llegeixi l'estudiant podrà entendre les paraules clau i el més essencial amb alguns detalls si el context és clar. Entendrà en general els parlants nadius quan facin servir un llenguatge bàsic amb bona dicció. L'estudiant podrà també produir missatges curts i expressions senzilles amb una pronunciació i entonació comprensibles.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

446,00€

Tarifa reduïda

470,00€

Tarifa general

517,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.


Grup: A0
Professor/a: Babic, Jovanka
Aula: B1

Fitxa tècnica

Més informació