Dret d’informació relatiu al tractament de les dades personals

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

La responsable del tractament és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, amb adreça postal a Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, i adreça electrònica secretaria.general@ub.edu.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat és gestionar la consulta formulada i enviar informació sobre les activitats de la Universitat de Barcelona.

BASE JURÍDICA

La base jurídica és el vostre consentiment, que podeu revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades es conserven durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.

DESTINATARIS

La destinatària de les dades és la mateixa Universitat i, si n’hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui per obligació legal.

DRETS DE LES PERSONES

Podeu accedir a les vostres dades i sol·licitar-ne la rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació adreçant un escrit a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, podeu comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).

AUTORITAT DE CONTROL

També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Més informació