Programa: Cursos d'Alemany - Iniciació amb textos filosòfics - Semipresencial - Primera Part - EIM


DESCRIPCIÓ DEL CURS

L’activitat del curs consisteix en la lectura dirigida d’una selecció de fragments de textos segons el mètode proposat i la realització d’exercicis i tasques a través dels quals els participants observaran i coneixeran progressivament els conceptes i estructures de la llengua i del seu ús en la filosofia.

La selecció dels fragments de textos està motivada per la rellevància que poden tenir pels estudiants de filosofia (textos àmpliament coneguts i/o basades en els currículums de Grau/Màster de Filosofia) i per consideracions lingüístiques. Els textos que es tractaran van augmentant en dificultat.

El treball amb estratègies lectores, una perspectiva receptiva (i comparativa) de la gramàtica, i la inclusió dels coneixements previs sobre les temàtiques tractades, permetran que alumnes puguin introduir-se en la lectura de textos d’una certa dificultat en la llengua original.

L’objectiu del curs és el desenvolupament d’una primera competència lectora i no es treballaran les altres competències com ara les capacitats comunicatives, tot i que sí que es realitzaran lectures en veu alta de cada text per tal de familiaritzar els estudiants amb la fonètica i la pronunciació de l’idioma.

Abans de començar el curs, els estudiants poden adquirir el manual de textos a la copisteria de la Facultat de Filosofia. A més a més, disposaran de material suplementari al Campus Virtual de l’assignatura.

LLENGUA DE DOCÈNCIA

Castellà i alemany

AVALUACIÓ

- Assistència: 50 % 
- Treball individual: 30 % 
- Prova final: 20 % 

CRÈDITS ECTS

Crèdits ECTS: 6

Més informació