Programa: Cursos d'iniciació a l'Alemany amb textos filosòfics I - EIM

DESCRIPCIÓ DEL CURS

L’activitat del curs consisteix en la lectura dirigida d’una selecció de fragments de textos segons el mètode proposat i la realització d’exercicis i tasques a través dels quals els participants observaran i coneixeran progressivament els conceptes i estructures bàsiques de la llengua i del seu ús en la filosofia.

La selecció dels fragments de textos està motivada per la rellevància que poden tenir pels estudiants de filosofia (textos àmpliament coneguts i/o basades en els currículums de Grau/Màster de Filosofia) i per consideracions lingüístiques. Els textos que es tractaran van augmentant en dificultat.

El treball amb estratègies lectores, una perspectiva receptiva (i comparativa) de la gramàtica, i la inclusió dels coneixements previs sobre les temàtiques tractades, permetran també que alumnes sense coneixements previs de l’idioma puguin introduir-se en la lectura de textos d’una certa dificultat en la llengua original.

L’objectiu del curs és el desenvolupament d’una competència lectora i no es treballaran les altres competències com ara les capacitats comunicatives, tot i que sí que es realitzaran lectures en veu alta de cada text per tal de familiaritzar els estudiants amb la fonètica i la pronunciació de l’idioma.

Abans de començar el curs, els estudiants poden adquirir el manual de textos a la copisteria de la Facultat de Filosofia. A més a més, disposaran de material suplementari al Campus Virtual de l’assignatura.

FORMAT, DURACIÓ I LLOC

El curs consisteix en 16 sessions de 2,5h (1 sessió a la setmana) i sent l’última sessió l’examen del curs.

• Total d’hores: 40h – 16 sessions

Les classes tindran lloc a la Facultat de Filosofia (Montalegre 6, 08001 Barcelona)

Llengua de docència: castellà i alemany

AVALUACIÓ

Assistència: 50%?
Treball individual: 30%?
Prova final: 20%?
Total: 100%

Crèdits ECTS: 4

Més informació