Programa: Alemany nivell A1 Online primera part: aprendre des de zero - EIM

GRAMÀTICA:

-Fonètica alemanya bàsica
-L'alfabet alemany

-Els gèneres dels substantius
-Els plurals dels substantius
-Substantius compostos

-Conjugació dels verbs regulars i alguns irregulars en present
-Els verbs "sein" i "haben"

-L'article definit i indefinit
-Els pronoms personals
-Els pronoms interrogatius
-Els articles possessius

-La negació amb "nicht" i "kein"

-L'acusatiu

-Preposicions locals de moviment direccional ("wohin?")

-Sintaxi: Afirmacions
-Sintaxi: Preguntes tipus "si / no" ("Ja / Nein-Fragen") i preguntes obertes ("W-Fragen")
-Sintaxi: Inversió de subjecte i verb
-Sintaxi: Conjuncions en posició "zero"

-La graduació dels adverbis "gern", "gut" i "viel"

-Introducció al temps del passat "Perfekt" (pretèrit perfecte)
-Formació del participi d'un verb regular

VOCABULARI Y COMUNICACIÓ:

-Els números
-Saludar i acomiadar-se (formal i informalment)
-Presentar-se
-Preguntar per la procedència
-Relacionar-se amb la gent
-Trucar per telèfon
-Fer preguntes
-Adjectius antònims
-Els adverbis "wieder" i "weiter"
-L'expressió "es gibt"
-El verb "mögen" i "möcht-"
-Formació de substantius que denominen persones: femení i masculí

Més informació