Programa: Alemany nivell A1 Online segona part amb examen acreditatiu presencial: curs bàsic - EIM

GRAMÀTICA:

-L'ús de les preposicions més importants
-Les preposicions amb datiu
-Les preposicions amb acusatiu
-Les preposicions amb acusatiu o datiu ("Wechselpräpositionen")
-Les preposicions locals "in, an, auf"
-Les preposicions temporals "seit", "vor", "ab"
-Contracció de preposició amb article
-Verbs amb preposició
-Els verbs que regeixen el datiu
-Datiu o acusatiu?
-Objecte directe en acusatiu
-El genitiu
-Els casos acusatiu, datiu i genitiu
-El datiu: les formes de l'article
-Els pronoms personals en acusatiu i datiu
-Els articles possessius
-Pronoms interrogatius amb preposició
-L'article demostratiu
-Conjugació i ús dels verbs modals "können", "müssen", "wollen", "dürfen", "sollen"
-Sintaxi: El parèntesi oracional
-Sintaxi: Seqüència d'objectes en acusatiu i datiu
-Sintaxi: La posició de l'adverbi de negació "nicht"
-Adverbis de lloc "hier", "da", "dort"
-Verbs amb prefixos separables
-Verbs substantivats
-L'imperatiu
-La pregunta amb "Welch-"
-Formació de substantius compostos
-Els números ordinals
-El passat perfecte dels verbs regulares i irregulars
-El passat pretèrit del verb "sein"
-Els passats: Perfecte o pretèrit?
-Perfecte: L'auxiliar "sein"
-Frases causals amb "weil" i "denn"

VOCABULARI Y COMUNICACIÓ:

-Descriure un trajecte
-Orientar-se en una ciutat
-Preguntar i descriure una ruta
-Activitats de temps lliure
-Les formes de cortesia
-Demanar / donar instruccions de camí
-On són les coses?
-Els verbs alemanys per obrir / tancar i encendre /apagar
-Preguntar i dir l'hora
-Verbs de posició i de moviment
-Els pronoms indefinits: jemand/niemand
-Expressar possessió amb el verb "gehören"
-La data
-L'ús dels adverbis temporals: heute, morgen, gestern ...
-Professions

Més informació