Programa: Cursos d'Alemany nivell A1 presencials i per videoconferència - EIM

El curs va dirigit a estudiants principiants o amb algun coneixement previ que vulguin assolir el nivell A1.

Hores de classe: 100h combinant les classes presencials amb les classes per videoconferència

Crèdits: 6 crèdits ECTS

DESCRIPCIÓ DEL CURS

L’enfocament comunicatiu facilitarà l’adquisició ràpida i eficaç de les estructures bàsiques per aconseguir la integració a la vida quotidiana i en un context professional. Molt aviat els estudiants seran capaços de trobar i entendre informació en textos autèntics fàcils, podran entendre el missatge principal en converses senzilles amb natius i comunicar-se amb estructures bàsiques. A més, podran escriure petits missatges i correus electrònics.

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)
60 % Examen final

Més informació