Programa: Curs Alemany A1 - Semipresencials 75/25 - Primera Part - EIM


DESCRIPCIÓ DEL CURS

El curs va dirigit a estudiants principiants o amb algun coneixement previ que vulguin assolir la primera part del nivell A1.  
  
L’enfocament comunicatiu facilitarà l’adquisició ràpida i eficaç de les estructures bàsiques per aconseguir la integració a la vida quotidiana i en un context professional. Molt aviat els estudiants seran capaços de trobar i entendre informació en textos autèntics fàcils, podran entendre el missatge principal en converses senzilles amb natius i comunicar-se amb estructures bàsiques. A més, podran escriure petits missatges i correus electrònics.  

Hores de classe: 50h combinant 12,5h de treball online i 37,5h de classes presencials (amb una plataforma d’aprenentatge)  
  
Crèdits: 6 crèdits ECTS  

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)  
60 % Examen final 

Més informació