Programa: Cursos d'Alemany nivell A2 presencials i per videoconferència - Primera Part - EIM

El curs va dirigit a estudiants amb el nivell que vulguin assolir la primera part del nivell A2.

Hores de classe: 50h combinant les classes presencials amb les classes per videoconferència

Crèdits: 6 crèdits ECTS

DESCRIPCIÓ DEL CURS

L’enfocament comunicatiu permetrà utilitzar estructures més complexes com frases subordinades, ampliar l’ús dels temps verbals en passat. Els estudiants seran capaços d’extreure la informació important de documents escrits de caràcter senzill com correus electrònics, blogs, petits articles de premsa o reportatges. Aprendran a redactar correus electrònics de tipus personal i formal, a participar de forma senzilla en un blog. Tanmateix podran entendre converses senzilles en situacions diàries tant a nivell particular com professional i manifestar de forma senzilla el seu interès, donar algun consell i expressar la seva opinió.

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)
60 % Examen final

Més informació