Programa: Cursos d'Alemany nivell A2 per videoconferència 75/25 - EIM

El curs va dirigit a estudiants amb un nivell A1 que vulguin assolir el nivell A2.

Hores de classe: 100h combinant 25h de treball online i 75h de classes presencials (amb una plataforma d’aprenentatge)

Crèdits: 6 crèdits ECTS

DESCRIPCIÓ DEL CURS

En aquest curs els estudiants assoliran el nivell A2 segons el Marc Europeu. L’enfocament comunicatiu permetrà utilitzar estructures més complexes com frases subordinades, ampliar l’ús dels temps verbals en passat. Els estudiants seran capaços d’extreure la informació important de documents escrits de caràcter senzill com correus electrònics, blogs, petits articles de premsa o reportatges. Aprendran a redactar correus electrònics de tipus personal i formal, a participar de forma senzilla en un blog. Tanmateix podran entendre converses senzilles en situacions diàries tant a nivell particular com professional i manifestar de forma senzilla el seu interès, donar algun consell i expressar la seva opinió.

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)
60 % Examen final

Més informació