Programa: Cursos d'Alemany Nivell B1 - Primera Part - EIM

El curs va dirigit a estudiants amb un nivell A2 que vulguin assolir la primera part del nivell B1.   
   
Hores de classe: 50h de classes presencials    
   
Crèdits: 6 crèdits ECTS

DESCRIPCIÓ DEL CURS   

L’objectiu del curs és arribar a un ús més autònom de la llengua. Els estudiants podran mantenir una conversa senzilla amb més fluïdesa sobre aspectes de la vida personal o professional. Treballaran amb materials autèntics relacionats amb els seus interessos permetent així ampliar el vocabulari introduint camps semàntics més complexos. Podran redactar de forma senzilla textos de contingut personal i formal: resumir esdeveniments, expressar els seus sentiments, formular queixes, donar consells o instruccions. Durant el curs els estudiants aniran familiaritzant-se amb els continguts dels exàmens oficials del nivell B1. 

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)   
60 % Examen final   

Més informació