Programa: Cursos d'Alemany nivell B2.1 presencials i per videoconferència - EIM

El curs va dirigit a estudiants amb un nivell B1 que vulguin assolir el nivell B2.1.

Hores de classe: 100h combinant les classes presencials amb les classes per videoconferència

Crèdits: 6 crèdits ECTS

DESCRIPCIÓ DEL CURS

En aquest curs els estudiants assoliran el nivell B2.1 (la primera meitat del nivell B2) segons el Marc Europeu. Els estudiants adquiriran la capacitat de comunicació espontània i podran mantenir una conversa fluida amb un nadiu. Seran capaços de fer una presentació sobre un tema del seu interès.

A més, aprendran a diferenciar entre informació i opinió, utilitzaran estratègies per entendre pel context el lèxic desconegut. Sempre treballaran amb textos autèntics. Sabran resumir notícies, entrevistes o documentals que contenen opinions, la trama de pel·lícules i el contingut d’una novel·la.

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)
60 % Examen final

Més informació