Programa: Cursos d'Anglès A2 - Semipresencials - EIM

OBJECTIUS

L'objectiu és portar l'estudiant d'un nivell intermedi baix a un nivell intermedi. La gramàtica se centra en expressar-se correctament amb estructures comunes que es poden utilitzar en contextos de passat, present i futur, a més de la introducció d'alguns verbs modals. Durant el curs s'inclouen expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar sobre temes quotidians generals. S'utilitzen aproximadament 2000 elements lèxics. Quan escolti i llegeixi, l'estudiant podrà entendre les paraules clau i el més essencial amb alguns detalls si el context és clar. Entendrà en general els parlants nadius quan facin servir un llenguatge bàsic amb bona dicció. L'estudiant podrà començar produir missatges curts i expressions senzilles amb una pronunciació i entonació comprensibles.

AVALUACIÓ

L'avaluació del curs es basa en:

• Avaluació continuada: 50%
• Examen presencial: 50%

Si l'aproven, junt amb el curs modular, obtenen el certificat de l'EIM.

Més informació