Programa: Cursos d'Anglès de nivell B1 per videoconferència exprés - EIM

El curs B1 videoconferència exprés 50/50 combina el treball online (20h) en una plataforma d'aprenentatge amb classes per videoconferència (20h) per practicar la part comunicativa.

El curs exprés concentra els continguts d'un nivell de manera intensa i ràpida, per tant el nivell de l'estudiant a l'iniciar el curs hauria de ser proper al nivell que acredita quan acabi el curs.

L'objectiu és acabar d'ajudar l'estudiant a assolir un nivell de B1. La gramàtica se centra en l'expressió amb correcció amb estructures que es poden utilitzar en contextos de passat, present i futur, a més dels verbs modals.

El vocabulari inclou expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar sobre temes quotidians generals, així com sobre alguns temes més concrets. S'utilitzen aproximadament 3000 elements lèxics. Quan llegeixi i escolti l'estudiant podrà entendre les paraules clau, el més essencial i els detalls si el context és clar. Entendrà els parlants nadius quan facin servir un llenguatge bàsic i podrà deduir l'essencial de part del llenguatge més complex.

Podrà també produir discursos relativament llargs amb pronunciació comprensible i assajos d'entonació nativa.

AVALUACIÓ

Assistència i participació a classe: 20%
Avaluació continua: 20%
Examen final presencial: 60%

ASSISTÈNCIA

A l'EIM recomanem un mínim d'assistència del 80% per assolir amb èxit els continguts principals d'un curs. L'estudiant que assisteixi a més del 80% de les classes però no superi el curs tindrà dret a obtenir un certificat d'assistència.

CONTINUÏTAT DEL CURS

L'estudiant que superi amb èxit el curs de nivell B1 està preparat per accedir al nivell B2.1

Més informació