Programa: Cursos d'Anglès B1 per videoconferència - Primera Part - EIM

OBJECTIUS

L'objectiu és començar a portar l'estudiant d'un nivell intermedi a un nivell intermedi alt. La gramàtica se centra en l'expressió amb correcció amb estructures que es poden utilitzar en contextos de passat, present i futur, a més dels verbs modals. El vocabulari inclou expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar sobre temes quotidians generals, així com sobre alguns temes més concrets. S'utilitzen aproximadament 3000 elements lèxics. Quan llegeixi i escolti, l'estudiant podrà entendre les paraules clau, el més essencial i els detalls si el context és clar. Entendrà els parlants nadius quan facin servir un llenguatge bàsic i podrà deduir l'essencial de part del llenguatge més complex. Podrà també produir discursos relativament llargs amb pronunciació comprensible i assajos d'entonació nativa.

AVALUACIÓ

L'avaluació del curs es basa en:

• Avaluació continuada: 50%
• Examen presencial: 50%

Si l'aproven, junt amb el curs modular, obtenen el certificat d'aprofitament de l'EIM.

Més informació