Programa: Cursos d'Anglès B2.1 Semipresencials - Primera Part - EIM

OBJECTIUS

L'objectiu és començar portar l'estudiant d'un nivell intermedi alt a un nivell pre-First. La gramàtica se centra en expressar-se correctament mitjançant estructures que es poden utilitzar en contextos de passat, present i futur, verbs modals i situacions hipotètiques, a més de la introducció d'estructures més complexes. S'inclouen una àmplia gamma d'expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar sobre temes quotidians generals, així com altre vocabulari no tan familiar sobre temes més concrets. S'utilitzen aproximadament 4000 elements lèxics. Quan escolta i llegeix, l'estudiant pot entendre les paraules clau, el més essencial i els detalls si el context és clar, i pot començar a deduir el significat de paraules i expressions desconegudes a través del context. Entén en general els parlants nadius quan fan servir un llenguatge bàsic a velocitat normal i pot deduir l'essencial de part del llenguatge més complex. Quan parla, l'estudiant pot començar produir discursos llargs i coherents amb una pronunciació clara i natural, amb assajos d'accentuació i entonació nativa.

AVALUACIÓ

L'avaluació del curs es basa en:

• Avaluació continuada: 50%
• Examen presencial: 50%

Si l'aproven, junt amb el curs modular, obtenen el certificat d'aprofitament de l'EIM.

Més informació