Programa: Cursos d'Anglès B2 intensius - Escola d'Idiomes Moderns EIM

OBJECTIUS

L’objectiu és acabar d’ajudar l’estudiant a assolir un nivell de B2. La gramàtica se centra en la correctesa d’una sèrie d’estructures que s’utilitzen en contextos de passat, present i futur, a més del ús correcte dels verbs modals en contexts de present i passat, i en l’habilitat de comunicar-se en situacions hipotètiques i d’assajar estructures complexes amb un grau de control relativament alt. El vocabulari incorpora una àmplia gamma d’expressions habituals i s’incrementa el vocabulari familiar i no familiar sobre temes quotidians generals, així com sobre temes més concrets. S’utilitzen aproximadament 5000 elements lèxics. Quan escolta i llegeix, l’estudiant pot entendre fàcilment les paraules clau, el més essencial i els detalls si el context és clar, i pot començar a deduir el significat de paraules i expressions desconegudes a través del context. Pot entendre o deduir quan els parlants nadius parlen amb un llenguatge habitual a velocitat normal. Quan parla, l’estudiant pot produir sense problema discursos llargs amb una sèrie de mecanismes de cohesió per produir un discurs coherent. La pronunciació és clara i natural, amb assajos d’accentuació i entonació nativa.

AVALUACIÓ

L'avaluació del curs es basa en:

- Avaluació continuada: 40%
- Examen presencial: 60%

Si l'aproven, junt amb el curs modular, obtenen el certificat d'anglès B2 MECR.

Més informació