Programa: Cursos d'Anglès C2.1 per videoconferència - Primera Part - EIM

OBJECTIUS

L'objectiu és començar a portar l'estudiant d'un nivell Advanced a un nivell pre-Proficiency. La gramàtica se centra en el domini d'una àmplia sèrie d'estructures amb un grau d'exactitud consistent en l'ús de les estructures complexes. El curs fa ús d'un repertori lèxic molt ampli, i s'incrementa el vocabulari no familiar sobre temes generals, així com sobre temes més concrets. L'estudiant domina el llenguatge abstracte. S'utilitzen aproximadament 8000 elements lèxics. Quan escolti i llegeixi, l'estudiant podrà entendre sense esforç els detalls i deduir el significat implícit en una àmplia sèrie de contextos clars, així com de complexos o abstractes. Podrà entendre fàcilment parlants nadius de moltes nacionalitats i orígens diferents quan parlen amb un llenguatge habitual a velocitat normal, i podrà deduir fàcilment els detalls i inferir el llenguatge més complex i les idees abstractes. L'estudiant podrà comunicar-se espontàniament, amb fluïdesa i sense esforç, amb discursos llargs i complexos ben estructurats. La pronunciació serà clara i precisa, amb assajos molt encertats d'accentuació i entonació nativa per emfatitzar el significat i l'actitud, produint els sons individuals amb molta precisió.

AVALUACIÓ

L'avaluació del curs es basa en:

• Avaluació continuada: 50%
• Examen presencial: 50%

Si l'aproven, junt amb el curs modular, obtenen el certificat d'aprofitament de l'EIM.

Més informació