Programa: Cursos d'Anglès C2 Semipresencials a Barcelona - EIM

OBJECTIUS

L'objectiu és portar l'estudiant d'un nivell pre-Proficiency a un nivell de Proficiency. La gramàtica se centra en el domini d'una àmplia sèrie d'estructures amb un grau d'exactitud consistent en l'ús de les estructures complexes. El curs fa ús d'un repertori lèxic molt ampli, i s'incrementa el vocabulari no familiar sobre temes generals, així com sobre temes més concrets. L'estudiant domina completament el llenguatge abstracte. S'utilitzen aproximadament 9000 elements lèxics. Quan escolti i llegeixi l'estudiant podrà entendre sense esforç els detalls i deduir el significat implícit en una àmplia sèrie de contextos clars, així com de complexos o abstractes. Podrà entendre fàcilment parlants nadius de moltes nacionalitats i orígens diferents quan parlin amb un llenguatge habitual a velocitat normal, i podrà deduir sense esforç els detalls i inferir el llenguatge més complex i les idees abstractes. L'estudiant podrà comunicar-se espontàniament, amb fluïdesa i sense esforç, amb discursos llargs i complexos ben estructurats. La pronunciació serà clara i precisa, amb assajos molt encertats d'accentuació i entonació nativa per emfatitzar el significat i l'actitud. L'estudiant produeix els sons individuals amb un alt grau de precisió.

AVALUACIÓ

L'avaluació del curs es basa en:

• Avaluació continuada: 40%
• Examen presencial: 60%

Si l'aproven, junt amb el curs modular, obtenen el certificat d'anglès C2 MECR.

Més informació