Programa: Cursos d'Anglès de preparació C2 PROFICIENCY per videoconferència exprès- EIM

OBJECTIUS

L'objectiu és preparar l'estudiant per l'examen Cambridge Proficiency i aprendre i practicar tècniques d'examen per treure tan bones notes com sigui possible a l'examen. La gramàtica se centra en el domini d'una àmplia sèrie d'estructures amb un grau d'exactitud consistent en l'ús de les estructures complexes. El curs fa ús d'un repertori lèxic molt ampli, i s'amplia el vocabulari no familiar sobre temes generals, així com sobre temes més concrets. L'estudiant domina completament el llenguatge abstracte. S'utilitzen aproximadament 9000 elements lèxics. Quan escolti i llegeixi, l'estudiant podrà entendre sense esforç els detalls i deduir el significat implícit en una àmplia sèrie de contextos clars, així com de complexos o abstractes. Podrà entendre fàcilment parlants nadius de moltes nacionalitats i orígens diferents quan parlin amb un llenguatge habitual a velocitat normal, i podrà deduir sense esforç els detalls i inferir el llenguatge més complex i les idees abstractes. L'estudiant podrà comunicar-se espontàniament, amb fluïdesa i sense esforç, amb discursos llargs i complexos ben estructurats. La pronunciació serà clara i precisa, amb assajos molt encertats d'accentuació i entonació nativa per emfatitzar el significat i l'actitud. L'estudiant produeix els sons individuals amb un alt grau de precisió.

AVALUACIÓ

L'avaluació del curs es basa en:
- Avaluació continuada: 100% (Use of English 20%, Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%, & Oral 20%)
Si l'aproven, junt amb el curs modular, obtenen el certificat de l’EIM.

Més informació