Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes (CLUC CertAcles)

El CLUC és un certificat oficial realitzat i expedit per les 12 universitats catalanes, aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, acreditat per ACLES (Asociación de Centros de lenguas de Educación Superior) i reconegut per la Conferència de rectors de les universitats espanyoles.

A l'EIM s'ofereix la possibilitat d'acreditar el nivell B2 d'anglès, alemany, francès i italià.

La Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), formada pels serveis lingüístics de les universitats catalanes, és l'òrgan interuniversitari encarregat d'impulsar i garantir la formació i l'acreditació.

1. INFORMACIÓ GENERAL

1.1 MATRÍCULA

Cada universitat s'encarrega de regular el procés de matriculació dels examinands d'acord amb les seves necessitats i segons la normativa vigent. Els examinands han de matricular-se obligatòriament durant el període establert previ a la convocatòria, que serà de dues setmanes com a mínim i finalitzarà tres setmanes abans de la data d'inici del període d'exàmens. La informació específica sobre la convocatòria s'ha de publicar al web de cada universitat, com a mínim, 15 dies naturals abans de la data de les proves de comprensió escrita i d'expressió escrita.

El cost de la matrícula és de 75 € per a l'alumnat i el personal de les universitats de Catalunya. Per a les persones que no pertanyen a la comunitat universitària el cost de l'examen és de 150 €.

L'EIM es reserva el dret d'anul·lar l'examen abans del seu inici si no s'arriba a un mínim d'inscrits.

1.2 EXAMINANDS AMB NECESSITATS ESPECIALS

S'intentarà adaptar la prova, en la mesura que sigui possible, a les necessitats especials dels examinands. Els examinands amb necessitats especials han de presentar, en el moment de fer la matrícula, un certificat mèdic oficial i han d'especificar el tipus i el grau de discapacitat, així com les necessitats específiques que requereixen.

Es recomana a les universitats que adrecin els examinands amb necessitats específiques al servei d'atenció a la discapacitat de la seva universitat perquè el servei els faci arribar un document amb els canvis i les recomanacions d'avaluació a aplicar a l'examinand. Si s'escau, la universitat corresponent farà arribar la informació sobre les modificacions aplicades a la universitat coordinadora.

Aquelles persones que no presentin un certificat mèdic oficial en el moment de formalitzar la matrícula no podran demanar a posteriori que se'ls repeteixi una prova o bé que se'ls apliqui una administració o correcció condicionada.

1.3 IDENTIFICACIÓ DELS EXAMINANDS

Els examinands han d'identificar-se en cadascuna de les proves de l'examen amb un document d'identificació vigent amb fotografia (DNI, carnet de conduir, passaport o carnet universitari).

En cas que un examinand no tingui el document d'identificació vigent amb fotografia, no se li permet l'accés a la prova i, per tant, la qualificació de l'examen és de no presentat.

1.4 GESTIÓ D'INCIDÈNCIES EN CAS DE NO-ASSISTÈNCIA A LES PROVES

Aquells examinands que no puguin assistir a una prova per motius religiosos, cal que adrecin una sol·licitud de canvi de data de prova al tribunal assignat per cada universitat, que ha d'assegurar-se que l'examinand pugui fer la prova un altre dia dins el període establert per a la convocatòria.

En el cas de la prova d'expressió oral, si l'absència és justificada per motius mèdics o humanitaris, l'examinand pot sol·licitar un canvi de data aportant la documentació necessària. El tribunal assignat per cada universitat ha de resoldre les sol·licituds en un termini màxim de dos dies hàbils. En cas de resolució positiva, les proves s'han de fer dins el període establert per a la convocatòria.

En el cas de les proves de comprensió escrita, comprensió oral i d'expressió escrita, si l'absència és justificada per motius mèdics o humanitaris, l'examinand pot sol·licitar un canvi de convocatòria aportant la documentació necessària. El tribunal assignat per cada universitat ha de resoldre les sol·licituds en un termini màxim d'un mes. En cas de resolució positiva, l'examinand pot fer l'examen en la convocatòria immediatament posterior.

En cap cas es retornarà l'import de matrícula ni es guardaran els resultats de cap de les proves realitzades.

La no-assistència a una prova implica una qualificació global de no presentat. En aquests casos, l'examinand no té dret a la revisió de les proves que ha pogut dur a terme.

1.5 GESTIÓ D'INCIDÈNCIES EN LES PROVES

El tribunal de cada universitat ha de resoldre les incidències que hi pugui haver durant cada prova, i sempre abans de la publicació de resultats.

Totes les incidències han de quedar recollides en l'annex Full d'incidències; cal fer-ne arribar una còpia a la universitat coordinadora un cop finalitzat el període d'exàmens.

1.6 PUBLICACIÓ DE NOTES I REVISIÓ D'EXÀMENS

Cada universitat ha d'informar l'examinand dels resultats, individualment, com a màxim 30 dies naturals en període hàbil després de la data de les proves de comprensió escrita i expressió escrita de la convocatòria corresponent. Al mateix temps, s'ha d'informar del període i del procediment de revisió d'exàmens, que ha de ser entre el primer i el desè dia hàbil després de la publicació de notes i que no pot superar els cinc dies hàbils.

1.7 RECLAMACIONS

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, l'examinand pot presentar una reclamació d'una part o del total de l'examen, a la universitat on ha formalitzat la matrícula i s'ha examinat. Cada universitat ha de publicar el procediment i el període de reclamacions, que ha de coincidir amb el període de revisions.

El tribunal de cada universitat ha de resoldre les reclamacions en un termini no superior a 30 dies naturals a partir de la finalització del període de reclamacions.

Si hi ha desacord entre el tribunal avaluador de les reclamacions i l'examinand, aquest pot sol·licitar per escrit una nova revisió d'examen a la universitat coordinadora de l'examen del CLUC corresponent. En aquest cas, s'ha de constituir un nou tribunal avaluador, presidit per un membre de la universitat on l'examinand ha realitzat l'examen (que no pot haver format part del tribunal anterior) i integrat per dos membres més d'altres universitats designats per la universitat coordinadora; aquest tribunal ha de resoldre la reclamació en un termini màxim de 60 dies naturals en període hàbil a partir de la data de la sol·licitud.

L'examinand pot recórrer contra la decisió d'aquest tribunal al rector o rectora de la universitat on ha fet l'examen.

1.8 CERTIFICACIÓ

Cada universitat estableix el termini de lliurament de certificats.

La recollida de certificats es fa en el lloc que la universitat determini. Per recollir el certificat, l'examinand ha de mostrar un document d'identificació vigent amb fotografia i, en cas de delegar la recollida, la persona que el vagi a recollir ha de presentar una autorització per escrit de l'examinand i una fotocòpia del document d'identificació vigent de l'examinand.

Mentre s'expedeix el certificat, cada servei lingüístic o centre de llengües pot expedir un document que acrediti la superació de l'examen, seguint l'annex Faig constar.

2. CRITERIS D'AVALUACIÓ

2.1 PES DE LES PROVES

L'examen del nivell B2 del Certificat de llengües de les universitats de Catalunya (CLUC) consta de quatre proves:

1. Prova de comprensió escrita.
2. Prova de comprensió oral.
3. Prova d'expressió escrita.
4. Prova d'expressió oral.

Cada prova té el mateix pes dins del global de l'examen, és a dir, equival al 25 % del total de l'examen.

2.2 CRITERIS D'ACREDITACIÓ

Per acreditar el nivell B2, s'ha d'obtenir, com a mínim, una puntuació del 50 % en cadascuna de les quatre proves de què consta l'examen, i una puntuació global del 60 %.

3. CRITERIS I PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ

Les proves que formen l'examen tenen criteris i procediments de correcció diferents. Es detallen a continuació.

3.1 PROVES DE COMPRENSIÓ ESCRITA I COMPRENSIÓ ORAL

Tots els ítems tenen el mateix pes, és a dir, són correctes i tenen un valor d'un punt o són incorrectes i tenen un valor de zero. Es necessita un mínim del 50 % per tal de fer la mitjana amb la resta de proves.

Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral són corregides per un corrector que disposa d'un model de correcció per a la convocatòria en curs que preveu totes les respostes possibles; el corrector també disposa d'una guia de correcció específica per cada prova.

3.2 PROVA D'EXPRESSIÓ ESCRITA

La prova d'expressió escrita consta de dues tasques que tenen el mateix pes. La mitjana de les puntuacions de cada examinador té un pes del 50 % del total de la prova.

La prova d'expressió escrita és avaluada per dos examinadors, sempre que sigui possible, que disposen de criteris de correcció i una guia específica per aquesta prova. En el cas d'anglès, la doble correcció és obligatòria.

Els examinadors puntuen els conceptes següents: 1) impressió global, registre i compliment de tasca, 2) repertori i control de vocabulari, 3) repertori i control gramaticals i 4) cohesió, coherència, fluïdesa i organització. La puntuació final de cada examinador és la mitjana de les puntuacions obtingudes per a cada concepte.

En cas de doble correcció, la puntuació final de la prova és la mitjana de les puntuacions atorgades per cada examinador.

3.3 PROVA D'EXPRESSIÓ ORAL

La prova d'expressió oral consta de tres parts. Tot i que hi ha parts diferenciades, la prova es valora de manera global.

La prova d'expressió oral és avaluada per dos examinadors que disposen de criteris de correcció (analítics i holístics), com també d'una guia específica per aquesta prova. L'examinador en el rol d'interlocutor avalua des d'un punt de vista holístic i fa una valoració a partir dels barems globals establerts; l'altre examinador, en el rol d'assessor, en canvi, avalua des d'un punt de vista analític i fa una valoració a partir de criteris relacionats amb els conceptes següents: 1) fluïdesa, cohesió i interacció, 2) repertori i control lèxics, 3) repertori i control gramaticals i 4) pronunciació, entonació i intel·ligibilitat. Es valoren els quatre conceptes, cadascun amb un pes del 25 %.

La puntuació final de la prova d'expressió oral és la mitjana de les puntuacions atorgades pels dos examinadors.

4. MÉS INFORMACIÓ I NORMATIVA

http://www.cifalc.cat/

Més informació