Crèdits acadèmics ECTS

L'alumnat d'estudis de Grau de la Universitat de Barcelona pot sol·licitar el reconeixement de diverses activitats, entre les quals es contemplen els cursos d'idiomes, fins a un màxim de 6 crèdits ECTS.

NOMBRE DE CRÈDITS QUE ES PODEN RECONÈIXER

- 6 crèdits per cursos de 100 o 50 hores per a totes les modalitats.
- 4 crèdits per cursos de 40 hores per a totes les modalitats.
- 2 crèdits per de 20 hores per a totes les modalitats.

PROCEDIMENT PER A L'OBTENCIÓ DE CRÈDITS

L'alumnat de la UB que vulgui demanar el reconeixement de cursos d'idiomes fets a l'EIM han de seguir els passos següents:

- Fer la inscripció d'un curs d'idioma en les dates de matrícula habituals. S'ha de tenir en compte, però, que el curs ha de ser de nivell 2 (A2) en endavant si la llengua és la mateixa que s'ha cursat a batxillerat, COU o qualsevol altra via d'accés a la universitat.

- Un cop aprovat el curs de l'EIM, s'ha de demanar a la nostra secretaria un certificat de reconeixement de crèdits, el qual s'expedeix a l'acte.

- Cal matricular aquests crèdits a la secretaria de la facultat corresponent en les dates fixades per la pròpia facultat.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

- Llibre de batxillerat, COU o qualsevol altra via d'accés a la universitat, on consti l'idioma estudiat, si el curs susceptible de reconeixement és de nivell 1 o d'introducció.
- Matrícula de la UB del mateix any que s'ha cursat l'idioma a l'EIM o expedient acadèmic.

ACLARIMENTS I REQUISITS

- El reconeixement de crèdits per cursos d'idiomes es fa en virtut de l'esforç que l'alumne realitza per assolir un nivell determinat d'una llengua. Per tant, només es reconeixerà una sola vegada el nivell acreditat en el curs.

- Un cop obtinguts els crèdits per a un nivell determinat d'una llengua, no es podran obtenir crèdits per a nivells inferiors cursats amb posterioritat.

- El nombre de crèdits reconeguts no depèn exclusivament del nombre d'hores del curs.

- L'aprenentatge dels idiomes ha de ser simultani al període en què l'alumnat cursi la titulació.

- El curs de llengua dut a terme a l'EIM ha de ser el nivell 2 (A2) o superior, si es tracta de la llengua de batxillerat (o COU, o qualsevol altra via d'accés a la universitat) i qualsevol nivell, en cas contrari.

Més informació