Cursos semipresencials

QUÈ SÓN?

Són cursos que combinen sessions presencials (50%) amb el treball autònom de l'alumne (50%) amb recursos i eines.

SESSIONS PRESENCIALS

El curs comença amb una primera sessió de presentació, en què es detallen alguns aspectes del curs: el professor es presenta als alumnes, descriu els continguts, concreta el mètode d'avaluació, dona indicacions de treball, recorda el calendari...
Al llarg del curs, cada setmana aproximadament hi ha sessions presencials, en què es treballen especialment la pràctica i la millora de la producció oral.
El curs acaba amb un examen final presencial.

TREBALL AUTÒNOM

L'interval entre les sessions és el temps que té l'alumne per fer, sempre sota les directrius del professor, el seu treball personal.
L'estudiant pot completar l'estudi adreçant consultes al professor, fent exercicis i duent a terme totes les tasques que es vagin proposant per avançar en l'aprenentatge de l'idioma. En aquest procés, en què és bàsic el treball de l'alumne, tenen un paper important el Campus Virtual de la Universitat de Barcelona, així com d'altres recursos i eines, i la guia del professor.
Així, sessions presencials, el Campus Virtual i el treball personal són les peces clau del procés d'estudi i aprenentatge en els cursos semipresencials.
Cal remarcar que el procés d'aprenentatge està en tot moment guiat i tutoritzat pel professor.

EL CAMPUS VIRTUAL DE LA UB

Al Campus Virtual l'alumne hi té les guies per a l'estudi de cada tema, les orientacions del professor, materials de treball i d'avaluació, i fòrums per resoldre dubtes o plantejar qüestions.
A través del Campus Virtual el professor manté el contacte amb els alumnes, per treure el màxim profit del curs.

ACCÉS AL CAMPUS VIRTUAL DE LA UB

Cada alumne accedeix al Campus Virtual a través del seu espai personal de la UB (espai que també permet accedir al correu de la UB, consultar l'expedient, etc.).
IMPORTANT: és imprescindible tenir configurat l'accés a l'espai personal, ja que és el que permet accedir al Campus Virtual i al correu de la UB. Ambdues eines (Campus i correu) són indispensables per fer els cursos semipresencials. Consulteu la pàgina Ajuda mónUB (intranet d'estudiants) si no hi podeu accedir.

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

Una part de la qualificació correspon al procés d'avaluació continuada. Aquesta nota s'obté de la participació, dels exercicis entregats i de les proves interactives que es fan al llarg del curs. Alhora, per superar el curs cal fer un examen final, en la data que es determini.
A la sessió inicial del curs s'informa amb detall dels ítems que s'avaluaran i de la ponderació d'aquests ítems per tal d'obtenir la qualificació final.
L'alumne que supera el curs obté una certificació que dona dret a obtenir crèdits acadèmics, de la mateixa manera que en els cursos presencials.

Més informació