Programa: Cursos de Francès Erasmus per videoconferència - EIM

Curs de nivell intermedi (Nivell B1 del Marc de referència europeu per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües del Consell d'Europa) dirigit als estudiants que ja tenen coneixements prou amplis de la llengua francesa i volen millorar la seva capacitat per dur a terme estudis en francès. Aquest curs pot interessar tant als becaris ERASMUS-SÒCRATES com a altres estudiants que pensin cursar estudis en alguna universitat de parla francesa.

MODALITAD

- 20h en línea (2 classes setmanales)
- 20h amb el Campus Virtual (activitats creades pel professorat)

Es posarà especial èmfasi en:
- La comprensió del francès formal.
- La presa d'apunts i presentació d'un resum.
- L'aprenentatge del francès social.
- La participació en conversa.

OBJECTIUS

- Comprendre discursos de uns 5 minutes i seguir una argumentació complexa si el tema és relativament familiar. Comprendre la majoria de les notícies de televisió i els programes d'actualitat.
- Comunicar-se amb una certa espontaneïtat i fluïdesa.
- Participar activament en una conversa presentant i defensant les seves opinions.
- Presentar descripcions clares i detallades sobre una àmplia gamma de temes relatius als seus centres d'interès.
- Explicar el seu punt de vista sobre un tema i exposar els avantatges i els inconvenients de diferents opcions.

AVALUACIÓ

- Comprensió auditiva
- Expressió oral
- Avaluació continuada

Més informació