Programa: Cursos de Francès A1 - Semipresencials exprès - EIM

El curs va dirigit a estudiants “falsos principiants”que vulguin assolir el nivell A1.

Hores de classe: 50h combinant 25h de treball online i 25h de classes presencials (amb una plataforma d'aprenentatge)

Crèdits: 6 crèdits ECTS

DESCRIPCIÓ DEL CURS

En aquest curs els estudiants amb coneixement previ assoliran el nivell A1 segons el Marc Europeu. L’enfocament comunicatiu facilitarà l’adquisició ràpida i eficaç de les estructures bàsiques per aconseguir la integració a la vida quotidiana i en un context professional. Molt aviat els estudiants seran capaços de trobar i entendre informació en textos autèntics fàcils, podran entendre el missatge principal en converses senzilles amb natius i comunicar-se amb estructures bàsiques. A més, podran escriure petits missatges i correus electrònics.

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)
60 % Examen final

Més informació