Programa: Cursos de Francés nivell B2 presencials i per videoconferència - Primera Part - EIM

El curs va dirigit a estudiants amb un nivell B2.1 que vulguin assolir el nivell B2.

Hores de classe: 50h combinant les classes presencials amb les classes per videoconferència

Crèdits: 6 crèdits ECTS

DESCRIPCIÓ DEL CURS

En aquest curs els estudiants aprendran estratègies per expressar la seva opinió i argumentar a nivell oral i escrit. D’aquesta manera, la comunicació amb els nadius resultarà més fluïda i espontània. A classe s’organitzaran debats sobre temes d’interès general. Els estudiants realitzaran projectes de forma individual o en grup. Sabran resumir notícies, entrevistes o articles que contenen opinions i anàlisis i resumir el contingut de pel·lícules o de llibres.

Durant el curs els estudiants aniran familiaritzant-se amb els continguts dels exàmens oficials del nivell B2.

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)
60 % Examen final

Més informació