Programa: Cursos de Francès B2 - Semipresencials - EIM

El curs va dirigit a estudiants amb un nivell B2.1 que vulguin assolir el nivell B2.2.

Hores de classe: 100h combinant 50h de treball online i 50h de classes presencials (amb una plataforma d'aprenentatge)

Crèdits: 6 crèdits ECTS

DESCRIPCIÓ DEL CURS

En aquest curs els estudiants assoliran el nivell B2.2 (la segona meitat del nivell B2) segons el Marc Europeu. Aprendran estratègies per expressar la seva opinió i argumentar a nivell oral i escrit. D'aquesta manera, la comunicació amb els nadius resultarà més fluïda i espontània. A classe s'organitzaran debats sobre temes d'interès general. Els estudiants realitzaran projectes de forma individual o en grup. Sabran resumir notícies, entrevistes o articles que contenen opinions i anàlisis i resumir el contingut de pel·lícules o de llibres.

Durant el curs els estudiants aniran familiaritzant-se amb els continguts dels exàmens oficials del nivell B2.

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)
60 % Examen final

Més informació