Programa: Cursos de Francès nivell C1.1 presencials i per videoconferència - EIM

El curs va dirigit a estudiants amb un nivell B2.2 que vulguin assolir un nivell superior, el C1.1.

Hores de classe: 100h combinant les classes presencials amb les classes per videoconferència.

Crèdits: 6 crèdits ECTS

DESCRIPCIÓ DEL CURS

En aquest curs els estudiants assoliran el nivell C1.1 (la primera meitat del nivell C1) segons el Marc Europeu.
Seguint un enfocament clarament comunicatiu, els estudiants tindran com a objectiu expressar-se espontàniament i de manera eficaç en un entorn social, professional o acadèmic.
Podran entendre una àmplia gamma de textos llargs i seran capaços d'analitzar-los i sintetitzar-los. Adquiriran les eines necessàries per desenvolupar una argumentació lògica i coherent.

ECRIRE
Ecriture créative, essais, rapports, prise de notes, résumés de textes longs, synthèses.

LIRE
Pour s'informer et discuter.

PARLER
S'adresser à un auditoire, comprendre une interaction entre locuteurs natifs, utiliser la langue dans un registre affectif, voire humoristique, argumenter et prendre position dans une discussion formelle de groupe.

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)
60 % Examen final

Més informació