Programa: Cursos de Francés nivell C1 presencials i per videoconferència - Primera Part - EIM

El curs va dirigit a estudiants amb un nivell C1.1 que vulguin assolir el nivell C1.

Hores de classe: 50h combinant les classes presencials amb les classes per videoconferència

Crèdits: 6 crèdits ECTS

DESCRIPCIÓ DEL CURS

En aquest curs els estudiants assoliran el nivell C1 (la segona meitat del nivell C1) segons el Marc Europeu.

Seguint els objectius del curs anterior C1.1, els estudiants aprofundiran diversos aspectes de la llengua fins a arribar a entendre el implícit (llenguatge col·loquial, humor, variants geogràfiques ...). Per poder assolir aquest nivell tant oralment com per escrit, s'utilitzaran una gran diversitat de recursos tant textuals com visuals per conèixer els diferents registres de la llengua.

Durant el curs els estudiants aniran familiaritzant-se amb els continguts dels exàmens oficials del nivell C1.

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)
60 % Examen final

Més informació