Programa: Cursos d'Italià A1 Semipresencials - Escola d'Idiomes EIM

DESTINATARIS

Curs dirigit a estudiants sense coneixements de la llengua (Nivell A1 del Marc de referència europeu per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües del Consell d'Europa) que té com a objectiu donar a l'alumnat en poc temps les eines necessàries que li permetran comunicar-se en situacions reals a Itàlia.

OBJECTIUS I CONTINGUTS

Aquest curs es proposa oferir uns coneixements bàsics de la llengua tant a nivell oral com escrit, amb especial èmfasi en la comunicació oral en les diverses situacions de la vida quotidiana (presentar-se, demanar o donar informacions sobre llocs o horaris, parlar del temps lliure, de la família, de casa, etc.).

Els principals continguts gramaticals són:
-els articles determinats i indeterminats;
-la formació del plural de noms i adjectius;
-els adjectius qualificatius, demostratius, possessius, numerals;
-el present d'indicatiu de les tres conjugacions regulars i d'alguns verbs irregulars d'ús freqüent;
-c'è - ci sono;
-els pronoms personals directes i indirectes,
-el passato prossimo dels verbs d'ús freqüent.

AVALUACIÓ

- comprensió auditiva
- comprensió lectora
- competència gramatical
- expressió escrita
- expressió oral

Més informació