Programa: Cursos d'Italià nivell B1 - Semipresencials - EIM

El curs va dirigit a estudiants que vulguin assolir el nivell B1.

Hores de classe: 100h combinant el treball online en una plataforma d'aprenentatge, que correspon a 550 hores, i les classes presencials a l'escola (50h).

Crèdits: 6 crèdits ECTS

DESCRIPCIÓ DEL CURS

L'objectiu del curs és arribar a un ús més autònom de la llengua. Els estudiants podran mantenir una conversa senzilla amb més fluïdesa sobre aspectes de la vida personal o professional. Treballaran amb materials autèntics relacionats amb els seus interessos permetent així ampliar el vocabulari introduint camps semàntics més complexos.

Podran redactar de forma senzilla textos de contingut personal i formal: resumir esdeveniments, expressar els seus sentiments, explicar experiències, formular queixes, donar consells o instruccions.

AVALUACIÓ

40% Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)
60% Examen final

Més informació