Programa: Cursos d'Italià nivell B1 - Videoconferència - Primera Part - EIM

El curs va dirigit a estudiants amb un nivell A2 que vulguin assolir la primera part del nivell B1.

Hores de classe: 50h combinant el treball online, que correspon a 25 hores, amb classes per videoconferència (25h) interactuant en temps real amb el professor i els alumnes.

Crèdits: 6 crèdits ECTS

DESCRIPCIÓ DEL CURS

L'objectiu del curs és arribar a un ús més autònom de la llengua. Els estudiants podran mantenir una conversa senzilla amb més fluïdesa sobre aspectes de la vida personal o professional. Treballaran amb materials autèntics relacionats amb els seus interessos permetent així ampliar el vocabulari introduint camps semàntics més complexos.

Podran redactar de forma senzilla textos de contingut personal i formal: resumir esdeveniments, expressar els seus sentiments, explicar experiències, formular queixes, donar consells o instruccions.

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)
60 % Examen final

Més informació