Programa: Cursos d'Italià nivell B2.1 - Semipresencials- Primera Part - EIM

Curs de nivell intermedi-avançat (B2.1 del Marc de referència europeu per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües del Consell d'Europa).

OBJECTIUS TEMÀTICS

L'alumne haurà de poder parlar i escriure sobre els temes següents: temes d'actualitat o d'interès general; elements de la cultura italiana: fets històrics fonamentals, ciutats i edificis públics importants; elements i característiques de la cultura italiana d'avui; literatura, teatre, cinema.

OBJECTIUS GRAMATICALS I D'ÚS DE LA LLENGA

L'alumne haurà de fer especial atenció, tant en la producció oral com en l'escrita; a les formes lingüístiques següents:

-adjectius i pronoms indefinits
-el passato remoto
-el subjuntiu: imperfetto i trapassato
-el periodo ipotetico
-la forma impersonal
-la forma passiva
-les proposicions coordinades
-les proposicions subordinades (temporals, condicionals i concessives)
-la concordança dels temps
-el discurs directe i el discurs indirecte

AVALUACIÓ

-comprensió auditiva
-comprensió lectora
-competència gramatical
-expressió escrita
-expressió oral

Més informació