Programa: Cursos de persa Nivell 1 a Barcelona - EIM

OBJETIUS

Entendre el persa parlat i escrit a nivell elemental i poseir una competència mínima per poder expressar conceptes cotidians com saludar, presentar-se, parlar amb les persones conegudes, anar de compres, demanar una adreça, preguntar sobre la identitat dels altres, l'hora, per la família, el menjar, pel treball, espressar estats d'ànim, possessóo, gust i disgust i trucar i contestar el telèfon.

CONTINGUT GRAMATICAL

L'alfabet persa i la seva pronunciació
Signes especials
La frase simple
La preposició de genitiu -e- i -ye-
L'article indeterminat
La partícula را râ com marca d'acusatiu
Els pronoms i els possessius simples
El plural
Afirmació i negació
Conjuncions
Adverbis
Interrogació
Exclamació
El verb simple
El verb compost per dos elements
Sistema verbal: Verb بودن budan "ser" com paradigma verbal. El verb داشتن dâštan "tenir", کردن kardan "fer" i شدن podan "fer-se" com auxiliars
Conjugacions: Indicatiu. Subjuntiu. Imperatiu
Temps: Present, pretèrit i futur
Números: cardinals i ordinals
Els pronoms i els possessius apocopats
La frase composta
Prefixació i sufixació

CONTENIDO TEMÁTICO

Iran o Pèrsia?
Panorama de les llengües iranianes en el passat i en el present.
La llengua persa, la seva evolució, el seu àmbit geogràfic i el seu bagatge cultural.
Els préstecs d'altres llengües en el persa
La importància de l'element àrab en el persa
Pragmàtica: Fórmules de cordialitat

AVALUACIÓ

Comprensió auditiva
Comprensió lectora
Comprensió gramatical
Expressió escrita
Expressió oral

Més informació