Programa: Cursos de Persa Nivell 2 - Primera Part - EIM

OBJETIUS

Al final del curs l'alumne haurà d'entendre parlat i escrit el persa a nivell intermedi i posseir competència lingüística suficient per poder llegir i entendre textos no molts complexos (contes, cartes senzilles, etc.) i poesia senzilla.

CONTINGUT GRAMATICAL

L'escriptura manual
El llenguatge col·loquial
El verb compost per tres elements o més
Sistema de conjugacions (ampliació)
La frase composta (ampliació)
Els pronoms compartits خود jod, خویش jiš y خویشتن jištan
Pronoms indeterminats i altres formes indeterminades
Pronoms possessius emfàtics i locucionals
Sufixació i prefixació (ampliació)
Comparatiu i superlatiu
El diminutiu i l'augmentatiu
Els plurals àrabs

CONTENIDO TEMÁTICO

La societat iraniana: la gastronomia, la família, la ciutat, les festes religioses, les festes nacionals
Fórmules de cordialitat (II)
Introducció a la poesia: Poesia infantil y cants populars, poesia d'Omar Jayyâm
Els persismes en altres llengües

AVALUACIÓ

Comprensió auditiva
Comprensió lectora
Comprensió gramatical
Expressió escrita
Expressió oral

Més informació