Programa: Cursos d'Introducció al Suec a Barcelona per videoconferència - EIM

DESTINATARIS

Curs dirigit a estudiants d'intercanvi i altres persones sense coneixements de la llengua (Nivell A1 del Marc de referència europeu per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües del Consell d'Europa) que té com a objectiu donar a l'alumnat en poc temps les eines necessàries que li permetran comunicar-se en situacions reals a Suècia.

OBJECTIUS

Aquest curs es proposa oferir uns coneixements bàsics de la llengua tant a nivell oral com escrit, amb especial èmfasi en la comunicació oral en les diverses situacions de la vida quotidiana (presentar-se, demanar o donar informacions sobre llocs o horaris, parlar del temps lliure, de la família, de casa, etc.).

CONTINGUTS

Gramàtica
- Verbs en present
- Paraules interrogatives
- Sintaxi bàsica
- L'alfabet
- Pronoms personals
- Substantius amb article indefinit
- Verbs de posició
- Sintaxi dels complements
- Numerals
- Adverbi especial (oracional)
- Genitiu
- Pronoms possessius
- Construcció impersonal del verb

FONÈTICA I PROSÒDIA

Distinció dels fonemes llargs i curts i pronunciació de les síl·labes accentuades a l'oració i de les combinacions bàsiques de les consonants.

AVALUACIÓ

- Comprensió auditiva
- Comprensió lectora
- Competència gramatical
- Expressió escrita
- Expressió oral

Més informació