Programa: Cursos de Xinès Nivell 1 per videoconferència - Primera Part - 50 hores - EIM

ELS OBJECTIUS

Els objectius del curs de la primera part del nivell 1 per videoconferència de xinès són:


• Saludar i acomiadar-se.
• Presentar-i intercanviar informació sobre les dades personals: nom, edat, nacionalitat, família, data de naixement ...
• Els números de l'1 a l'100.
• Expressar la data.
• Parlar sobre temes relacionats amb l'aniversari.
• Parlar sobre els animals de l'horòscop xinès.

L’AVALUACIÓ:

- Examen escrit 50%
- Examen oral 30%
- Assistència 10%
- Treballs escrits 10%

Més informació