Programa: Cursos de Xinès Nivell 2 - Primera Part - EIM

OBJECTIUS COMUNICATIUS

- Trucar per telèfon
- Llogar una casa
- Demanar suggeriments
- Invitar a algú
- Formular una queixa o una disculpa
- Donar salutacions de part d'algú
- Preguntar a algú com li va
- Felicitar a algú per una festivitat
- Saludar
- Confirmar que alguna cosa ja ha passat
- Comentar l'acció d'algú
- Canviar diners al banc
- Descriure un lloc que s'ha visitat

CONTINGUTS GRAMATICALS

- Els adjectius 多 i 少 utilitzats com complements del nom
- Pr/N+这儿/那儿 per indicar posició
- 常常 i 常
- Verbs o sintagmes verbals usats com complements del nom
- La partícula 了 I
- Construccions pivotals
- Oracions amb verbs auxiliares: 可能 i 会
- Estructures subjecte-predicat com complement del nom
- Quatre tipus d'oracions simples
- Sis tipus de preguntes
- La preposició 从
- L'adverbi 就
- El complement d'estat
- La partícula 了 II
- Reduplicació del verb
- Numeració des de 100 fins a 10000

AVALUACIÓ

50% - Avaluació continuada
50% - Examen final

Més informació