Programa: Cursos de Alemán A1 online - Escuela de Idiomas Modernos EIM

ALEMANY ONLINE 1.1

GRAMÀTICA:

-Fonètica alemanya bàsica
-L'alfabet alemany

-Els gèneres dels substantius
-Els plurals dels substantius
-Substantius compostos

-Conjugació dels verbs regulars i alguns irregulars en present
-Els verbs "sein" y "haben"

-L'article definit i indefinit
-Els pronoms personals
-Els pronoms interrogatius
-Els articles possessius

-La negació amb "nicht" y "kein"

-L'acusatiu

-Preposicions locals de moviment direccional ("wohin?")

-Sintaxi: Afirmacions
-Sintaxi: Preguntes tipus "si / no" ("Ja / Nein-Fragen") y preguntes obertes ("W-Fragen")
-Sintaxi: Inversió de subjecte y verb
-Sintaxi: Conjuncions en posició "zero"

-La graduació dels adverbis "gern", "gut" y "viel"

-Introducció al temps del passat "Perfekt" (pretèrit perfecte)
-Formació del participi d'un verb regular

VOCABULARI Y COMUNICACIÓ:

-Els números
-Saludar i acomiadar-se (formal i informalment)
-Presentar-se
-Preguntar per la procedència
-Relacionar-se amb la gent
-Trucar per telèfon
-Fer preguntes
-Adjectius antònims
-Els adverbis "wieder" y "weiter"
-L'expressió "es gibt"
-El verb "mögen" y "möcht-"
-Formació de substantius que denominen persones: femení i masculí

ALEMANY ONLINE 1.2

GRAMÀTICA:

-L'ús de les preposicions més importants
-Les preposicions amb datiu
-Les preposicions amb acusatiu
-Les preposicions amb acusatiu o datiu ("Wechselpräpositionen")
-Les preposicions locals "in, an, auf"
-Les preposicions temporals "seit", "vor", "ab"
-Contracció de preposició amb article

-Verbs amb preposició

-Els verbs que regeixen el datiu
-Datiu o acusatiu?
-Objecte directe en acusatiu

-El genitiu
-Els casos acusatiu, datiu i genitiu

-El datiu: les formes de l'article
-Els pronoms personals en acusatiu i datiu
-Els articles possessius
-Pronoms interrogatius amb preposició
-L'article demostratiu

-Conjugació i ús dels verbs modals "können", "müssen", "wollen", "dürfen", "sollen"

-Sintaxi: El parèntesi oracional
-Sintaxi: Seqüència d'objectes en acusatiu y datiu
-Sintaxi: La posició de l'adverbi de negació "nicht"

-Adverbis de lloc "hier", "da", "dort"

-Verbs amb prefixos separables

-Verbs substantivats

-L'imperatiu

-La pregunta amb "Welch-"

-Formació de substantius compostos

-Els números ordinals

-El passat perfecte dels verbs regulares i irregulars
-El passat pretèrit del verb "sein"
-Els passats: Perfecte o pretèrit?
-Perfecte: L'auxiliar "sein"

-Frases causals amb "weil" y "denn"

VOCABULARI Y COMUNICACIÓ:

-Descriure un trajecte
-Orientar-se en una ciutat
-Preguntar y descriure una ruta
-Activitats de temps lliure
-Les formes de cortesia

-Demanar / donar instruccions de camí
-On són les coses?
-Els verbs alemanys per obrir / tancar i encendre /apagar

-Preguntar i dir l'hora

-Verbs de posició i de moviment

-Els pronoms indefinits: jemand/niemand

-Expressar possessió amb el verb "gehören"

-La data

-L'ús dels adverbis temporals: heute, morgen, gestern ...

-Professions

ALEMANY ONLINE 2.1

GRAMÀTICA:

-El futur
-L'imperatiu
-El "Perfekt" (passat perfecte) amb verbs separables y no separables

-L'infinitiu amb i sense -zu

-Els verbs amb canvi de vocal: el verb "essen"
-Els verbs reflexius
-Els verbs separables y no separables
-Els verbs direccionals y posicionals amb les preposicions amb acusatiu o datiu

-("Wechselpräpositionen")
-Els verbs modals en Präteritum ("preterito")
-Els verbs amb objecte directe i indirecte
-Els verbs amb preposicions
-Els verbs compostos

-Sintaxi: preguntes negatives y resposta ("Doch/Nein")
-Sintaxi: l'ordre de les paraules
-Sintaxi: oració subordinada amb la conjunció "dass"
-Sintaxi: oració subordinada concessiva amb "obwohl"
-Sintaxi: oració principal amb "trotzdem"

-Expressar una causa amb els connectors "denn", "deshalb", "weil"

-El pronom "man"

-Les preposicions locals amb acusatiu o datiu ("Wechselpräpositionen"): "in", "an", "auf", "unter", "über", "zwischen", "vor", "hinter2, "neben"
-Les preposicions locals "an", "auf", "in"

-La formació de substantius nous
-Regles sobre el gènere
-Les terminacions de substantius
-Els substantius compostos

VOCABULARI I COMUNICACIÓ:

-Els verbs "posar" i "estar" y les seves correspondències en alemany

-Salutacions i comiats
-Tractament "tu" vs. "vostè"

-Demanar quelcom amablement (amb Konjuntiv II)

-Festivitats a Alemanya i d'altra informació cultural
-Esquiar a la montanya
-La roba
-Estacions de l'any
-El temps
-Geografia d'Alemanya
-De viatge
-La Universitat
-Goethe

-Varies lectures

Más información