Programa: Alemán nivel A2 Online primera parte: curso para principiantes - EIM

GRAMÀTICA:

-El futur
-L'imperatiu
-El "Perfekt" (passat perfecte) amb verbs separables i no separables
-L'infinitiu amb i sense -zu
-Els verbs amb canvi de vocal: el verb "essen"
-Els verbs reflexius
-Els verbs separables i no separables
-Els verbs direccionals i posicionals amb les preposicions amb acusatiu o datiu
-("Wechselpräpositionen")
-Els verbs modals en Präteritum ("preterito")
-Els verbs amb objecte directe i indirecte
-Els verbs amb preposicions
-Els verbs compostos
-Sintaxi: preguntes negatives i resposta ("Doch/Nein")
-Sintaxi: l'ordre de les paraules
-Sintaxi: oració subordinada amb la conjunció "dass"
-Sintaxi: oració subordinada concessiva amb "obwohl"
-Sintaxi: oració principal amb "trotzdem"
-Expressar una causa amb els connectors "denn", "deshalb", "weil"
-El pronom "man"
-Les preposicions locals amb acusatiu o datiu ("Wechselpräpositionen"): "in", "an", "auf", "unter", "über", "zwischen", "vor", "hinter2, "neben"
-Les preposicions locals "an", "auf", "in"
-La formació de substantius nous
-Regles sobre el gènere
-Les terminacions de substantius
-Els substantius compostos

VOCABULARI I COMUNICACIÓ:

-Els verbs "posar" i "estar" i les seves correspondències en alemany
-Salutacions i comiats
-Tractament "tu" vs. "vostè"
-Demanar quelcom amablement (amb Konjuntiv II)
-Festivitats a Alemanya i d'altra informació cultural
-Esquiar a la muntanya
-La roba
-Estacions de l'any
-El temps
-Geografia d'Alemanya
-De viatge
-La Universitat
-Goethe
-Diverses lectures

Más información