Programa: Cursos de Francés A1 primera parte - Escuela de Idiomas EIM

OBJECTIUS COMUNICATIUS

Presentar-se / Presentar algú / Descripció física i trets de carácter.
Ofici / Lleure / activitats quotidianes.
Expressar els seus gustos.
Alimentar-se.
Desplaçar-se.
Parlar del que hem vist o fet.
Aconsellar.

CONEIXEMENTS LINGÜÍSTICS

fórmules per a establir contacte / acomiadar-se,
pronoms personals,
determinants definits / indefinits / possessius / demostratius.
En / Y
frases interrogatives i negatives,
pronoms personals COD / COI,
preposicions i expressions de localització en l'espai,
expressions d'orientació,
adverbis d'intensitat,
adverbis de temps.

Temps : present / imperatiu / futur pròxim / passat compost.

AVALUACIÓ

Control continu / 40 punts
Examen final / 60 punts :

. Comprensió oral
. Comprensió escrita
. Redacció
. Gramàtica
. Oral de dos en dos.

Per aprovar el curs: cal aprovar el 60% del total. (Avaluació + examen)

Más información