Programa: Cursos de Inglés Nivel A1 en Barcelona - Primera parte - EIM

OBJECTIUS

Curs corresponent al Nivell Inicial {Breakthrough} del Consell d'Europa)
Comprendre noms familiars, paraules i frases molt senzilles, per exemple, en anuncis, cartells i catàlegs.
Comprendre paraules familiars i expressions molt bàsiques sobre temes propis de la família i l'entorn concret i immediat, si la gent parla a poc a poc i amb claredat.
Escriure una carta curta i senzilla, per exemple, de vacances. Emplenar formularis amb informacions personals, per exemple, el nom, la nacionalitat i l'adreça en una fitxa de registre d'hotel.
Utilitzar expressions i frases senzilles per descriure el lloc on vius i la gent que coneixes. Comunicar-te de manera senzilla a condició que l'interlocutor estigui disposat a repetir o a reformular més a poc a poc les seves intervencions i t'ajudi a formular el que intentes dir. Formular i respondre preguntes senzilles sobre temes familiars o sobre temes relacionats amb necessitats immediates.

PROGRAMA

Gramàtica
Temps verbals
Present simple/continuous
Simple past
Futur amb going to
Imperatiu, infinitiu i gerundi
Introducció al present perfect
Les formes interrogatives i negatives.
Modalitat: can/can't; Can/Could I...?; Can/Could you ...?
Modalitat: I'd like .../Would you like ...?
Pronoms personals, subjecte/objecte.
Possessius.
Pronoms interrogatius.
Adjectius i adverbis; col.locació en la frase.
Formes comparatives.
Quantificació: articles/determinants.
Noms comptables i incomptables.
Singular i plural.
Preposicions: de lloc/de temps/d'altres de freqüents.
Ordre dels elements dintre de la frase.

Temes
Identificació personal
Casa i llar
Temps lliure, oci, divertir-se
Viatjar
Salut i benestar
Comprar
Aliments i begudes
Serveis
Llocs
Llenguatge
El temps
Taulell d'anuncis

MATERIALS

El/la professor/a us dirà quin llibre de text fareu servir.
També convé que tothom compri un diccionari anglès/català o anglès/castellà.

Per exemple, el DICCIONARI OXFORD POCKET CATALÀ PER A ESTUDIANTS D' ANGLÈS (Català-Anglès; Anglès-Català) o el COLLINS POCKET DICTIONARY (anglès/castellà, castellà/anglès).

MATERIALS ADDICIONALS.

Llibres en versió simplificada ("readers")

CAMBRIDGE ENGLISH READERS Levels 1 and 2
EXPRESS PUBLISHING READERS Levels 1 and 2
MACMILLAN GUIDED READERS Starter and beginner
OXFORD BOOKWORMS Starters, Stages 1 and 2
PENGUIN READERS Easystarts, levels 1 and 2
RICHMOND READERS Starter and level 1

AVALUACIÓ

Mòdul 1.1
(a) AVALUACIÓ CONTINUADA - 50%
20% basat en l'assistència i la participació a classe i altres treballs fets al llarg del curs.
20% basat en treballs escrits fets al llarg del curs.
10% basat en el nivell oral demostrat al llarg del curs.

(b) EXAMEN FINAL - 50% (convocatòria única).

Mòdul 1.2
(a) AVALUACIÓ CONTINUADA - 40%
10% basat en la participació a classe i altres treballs fets al llarg del curs.
20% basat en treballs escrits fets al llarg del curs.
10% basat en el nivell oral demostrat al llarg del curs.

(b) EXAMEN FINAL - 60% (convocatòria única).

Más información