Cursos d'Anglès A2

Anglès - nivell A2 (100h)
L'objectiu es portar l'estudiant d'un nivell intermedi baix a un nivell intermedi. La gramàtica se centra en expressar-se correctament amb estructures comunes que es poden utilitzar en contextos de passat, present i futur, a més de la introducció d'alguns verbs modals. Durant el curs s'inclouen expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar sobre temes quotidians generals. S'utilitzen aproximadament 2000 elements lèxics. Quan escolti i llegeixi l'estudiant podrà entendre les paraules clau i el més essencial amb alguns detalls si el context és clar. Entendrà en general els parlants nadius quan facin servir un llenguatge bàsic amb bona dicció. L'estudiant podrà produir missatges curts i expressions senzilles amb una pronunciació i entonació comprensibles.

La matrícula als cursos ha finalitzat.

Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

827,00€

Tarifa reduïda

870,00€

Tarifa general

957,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Estalvia fins a 600€ sol·licitant beca.


Grup: A0
Professor/a: Babic, Jovanka
Aula: B1

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Cada any la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen a disposició de l'alumnat universitari ajuts destinats a sufragar el cost dels cursos d'anglès, alemany, italià o francès per assolir el nivell B2.

Si ets estudiant universitari, ja sigui de la Universitat de Barcelona o de qualsevol universitat catalana, consulta la informació sobre ajuts i beques.
Fitxa tècnica

Més informació