Cursos d'Anglès C1 Intensives i Semipresencials 40 hores

Anglès - nivell C1 (semipresencial exprés) (40h)

Aquesta assignatura és 50% de docència presencial * i 50% de treball autònom


El curs C1 semipresencial exprés concentra els continguts d'un curs anual en 40 hores d'aprenentatge intensiu que combinen el treball online (20h) en una plataforma d'aprenentatge amb classes presencials (20h) per practicar la part comunicativa.

L'estudiant adquirirà els coneixements i les habilitats que li permetran comunicar-se espontàniament i entendre els parlants nadius amb diferents entonacions.

L'avaluació del curs es desenvolupa per mitjà d'activitats orals i escrites, amb material acadèmic, i combina el treball individual i grupal. Els alumnes que superin l'avaluació contínua i aprovin l'examen final del curs, obtindran el certificat del nivell C1 d'anglès oficial segons el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

* Avís COVID-19: Per motius sanitaris pot ser que la docència presencial passi a docència per videoconferència.Curs 2020-2021


Curs 2020-2021

Preu del curs

Tarifa especial

331,00€

Tarifa reduïda

348,00€

Tarifa general

383,00€

Consulta les tarifes i el pagament fraccionat.
Grup: 3C
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament
Grup: 3A
Professor/a: Disponible properament
Aula: Disponible properament

Com a centre universitari, l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona certifica amb els seus títols que el nivell de l’alumnat que supera un curs equival als nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc europeu comú de referència (MECR).
A més, els certificats de B1 a C2 són certificats oficialment reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la seva taula d’equivalències.
Fitxa tècnica

Més informació