Programa: Cursos d'Alemany A1 a Barcelona - Escola d'Idiomes EIM


OBJECTIUS

Curs de nivell principiants/elemental (Nivell A1 del Marc de referència europeu per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües del Consell d'Europa) dirigit als estudiants que no tenen coneixements de la llengua alemanya o que només en tenen coneixements bàsics (falsos principiants).

L'alumne haurà de saber comunicar-se oralment i per escrit en diferents situacions. Ha de ser capaç de:
- Presentar-se i preguntar per informacions personals d'altres persones
- Utilitzar i entendre frases senzilles per comparar coses, fets i persones
- Utilitzar i entendre frases senzilles per contradir, refusar i raonar.
- Utilitzar i entendre frases senzilles per expressar disgust, plaer, acord, desacord.
- Utilitzar i entendre frases senzilles per assenyalar la importància de coses, fets o persones.
- Utilitzar i entendre frases senzilles per convèncer, refusar i disculpar-se.
- Utilitzar i entendre frases senzilles per donar consells.
- Demanar ajut o una repetició en cas de no entendre el que es diu.
- Descriure el camí d'un lloc a un altre i entendre la descripció del camí.
- Acordar un compromís o una cita.
- Entendre missatges curts al telèfon o per escrit.
- Expressar una felicitació per l'aniversari, el casament, etc.
- Demanar i valorar coses (roba, aliments, etc.).
- Escriure una carta curta i senzilla de les vacances, per exemple.
- Emplenar formularis amb informacions personals (nom, adreça, nacionalitat, edat, etc.) en una fitxa d'una acadèmia, d'un hotel, etc.

PROGRAMA DEL CURS

Gramàtica i l'ús de la llengua

L'alumne haurà de fer especial atenció tant en la comprensió oral i escrita com en la producció oral i escrita a les formes lingüístiques següents:

- L'oració afirmativa, la inversió
- Present i pretèrit perfet dels verbs regulars i irregulars més freqüents
- Pretèrit imperfet dels verbs haben, sein
- Els verbs amb prefixos separables i no separables
- Verbs modals müssen, können, dürfen, wollen, sollen, "möchten"
- Pronoms personals, nominatiu, acusatiu i datiu
- L'imperatiu
- La valència dels verbs més importants
- El substantiu; nominatiu, acusatiu i datiu
- El gènere i el plural del substantiu
- L'article determinat i indeterminat
- L'article possessiu
- Els pronoms interrogatius: wer, was, wie, wo, woher, etc.
- Els pronoms demostratius "der, das, die" en nominatiu i acusatiu
- Les preposicions més importants i els casos que regeixen
- Els nombres cardinals
- La negació
- Les conjuncions und, aber, denn, oder, sondern

Temes

L'alumne haurà de poder comprendre mostres de llengua oral i escrita i intervenir en converses i comunicacions escrites sobre els temes següents:

- identificació personal
- el pis i la casa on es viu
- informació sobre coses i fets
- la família, amics, professionals, etc.
- les activitats durant el dia
- les aficions i el temps lliure
- informació sobre coses, fets i activitats en èpoques anteriors
- la professió i el treball
- la vida a la ciutat i les seves atraccions
- festes (aniversari, casament, etc.)
- la roba
- el cos
- la salut i el benestar
- aliments
- comprar
- viatjar

MATERIALS

El/La professor/a us dirà quin llibre de text fareu servir. De moment, Schritte international 1 i 2.
Convé que tothom compri un diccionari alemany-català o alemany-castellà.

Materials addicionals:

- Leonhard Thoma: Der Hundetraum und andere Verwirrungen (Editorial Idiomas)
- Llibres en versió simplicificada:


  - Felix & Theo: Adel und edle Steine (Editorial: Langenscheidt)
  - Felix & Theo: Berliner Pokalfieber (Editorial: Langenscheidt)
  - Felix & Theo: Donauwalzer (Editorial: Langenscheidt)
  - Felix & Theo:Elvis in Köln (Editorial: Langenscheidt)
  - Felix & Theo: Ein Mann zu viel (Editorial: Langenscheidt)
  - Felix & Theo: Oh, Maria... (Editorial: Langenscheidt)
  - Felix & Theo: Oktoberfest (Editorial: Langenscheidt)

AVALUACIÓ

- un 30 % correspondrà a l'assistència, l'esforç, la participació i els coneixements demostrats al llarg del curs i al resultat de les proves parcials i dels deures escrits entregats durant el curs.
- un 70 % correspondrà al resultat de l'examen final.

Per aprovar el curs és necessari aconseguir un mínim d'un 60 % (examen i avaluació continua).

Més informació