Programa: Cursos d'Anglès de nivell B2 per videoconferència exprés - EIM

El curs B2 videoconferència exprés 50/50 combina el treball online (20h) en una plataforma d'aprenentatge amb classes per videoconferència (20h) per practicar la part comunicativa.

El curs exprés concentra els continguts d'un nivell de manera intensa i ràpida, per tant el nivell de l'estudiant a l'iniciar el curs hauria de ser proper al nivell que acredita quan acabi el curs. L'objectiu és acabar d'ajudar l'estudiant a assolir un nivell de B2. La gramàtica se centra en la correctesa d'una sèrie d'estructures que s'utilitzen en contextos de passat, present i futur, a més del ús correcte dels verbs modals en contexts de present i passat, i en l'habilitat de comunicar-se en situacions hipotètiques i d'assajar estructures complexes amb un grau de control relativament alt. El vocabulari incorpora una amplia gamma d'expressions habituals i s'amplia el vocabulari familiar i no familiar sobre temes quotidians generals, així com sobre temes més concrets. S'utilitzen aproximadament 5000 elements lèxics. Quan escolta i llegeix l'estudiant pot entendre fàcilment les paraules clau, el més essencial i els detalls si el context és clar, i pot començar a deduir el significat de paraules i expressions desconegudes a través del context. Pot entendre o deduir quan els parlants nadius parlen amb un llenguatge habitual a velocitat normal. Quant parla l'estudiant pot produir sense problema discursos llargs amb una sèrie de mecanismes de cohesió per produir un discurs coherent. La pronunciació és clara i natural, amb assajos d'accentuació i entonació nativa.

AVALUACIÓ

Assistència i participació a classe: 20%
Avaluació continua: 20%
Examen final presencial: 60%

ASSISTÈNCIA

A l'EIM recomanem un mínim d'assistència del 80% per assolir amb èxit els continguts principals d'un curs. L'estudiant que assisteixi a més del 80% de les classes però no superi el curs tindrà dret a obtenir un certificat d'assistència.

CONTINUÏTAT DEL CURS

L'estudiant que superi amb èxit el curs de nivell B2 està preparat per accedir al nivell C1.1.

Més informació