Programa: Cursos d'Anglès preparació B2 FIRST - Semipresencial exprès - EIM

OBJECTIUS

L'objectiu és preparar l'estudiant per l'examen Cambridge First i aprendre i practicar tècniques d'examen per treure la millor nota possible. La gramàtica se centra en la precisió d'una sèrie d'estructures que s'utilitzen en contextos passats, presents i futurs, així com en l'ús acurat dels verbs modals en contextos presents i passats, l'habilitat de comunicar-se en situacions hipotètiques i intentar estructures complexes amb un nivell de control relativament alt. El vocabulari incorpora una àmplia gamma d'expressions habituals i expandeix el vocabulari, familiar o no, per temes generals de la vida quotidiana, així com temes més precisos. Aproximadament s'utilitzen 5.000 ítems lèxics. En escoltar i llegir, els estudiants poden entendre fàcilment les paraules clau, l'essència i el detall quan el context és clar, i poden començar a deduir el significat de paraules desconegudes i expressions no familiars a través del context. Els parlants nadius que utilitzen llenguatge habitual amb una velocitat normal generalment es poden entendre i l'essència i algun detall de llenguatge més complex pot ser entès o inferit. En parlar, un estudiant pot fàcilment produir trams llargs de llenguatge amb un espectre de dispositius cohesionats per fer un discurs coherent. La pronunciació és clara i natural i hi ha intents d'accentuar i entonar com un nadiu.

AVALUACIÓ

L'avaluació del curs es basa en:

• Avaluació continuada: 100% (Use of English 20%, Reading 20%, Writing 20%, Listening 20%, & Oral 20%)

Si l'aproven, junt amb el curs modular, obtenen el certificat de l'EIM.

Més informació