FAQ's Covid-19

ACADÈMIQUES

Hi ha classes presencials en el curs 21-22?
Sí. La resolució del rector de juliol 2021 relativa a les mesures per al curs acadèmic 2021-2022 habilita l’activitat presencial plena per al curs 2021-2022, sempre que es compleixin els aforaments permesos en cada moment i que actualment és d’un 70% als centres.

Què es docència o presencialitat mixta?
Són cursos que combinen activitats docents presencials, a l'aula, i en línia, al Campus Virtual. Els nostres cursos han sigut sempre mixtos. La situació COVID 19 ens ha fet incorporar la modalitat de classes per videoconferència: el professor es connecta amb els seus alumnes sincrònicament per realitzar la mateixa classe, telemàticament.

Què passaria amb les meves classes presencials si es produeix un altre confinament?
Hi hauria un canvi immediat a la modalitat videoconferència, amb el mateix professor, a la mateixa hora i els mateixos dies, fent servir el mateix llibre.

Es mantindria la durada de les classes si hi ha canvi a la modalitat videoconferència?
Sí, les classes durarien el mateix que a la modalitat presencial. És a dir, una classe presencial de dues hores es convertiria en una classe per videoconferència de dues hores.

Hi haurà algun canvi si el meu curs és de modalitat videoconferència?
No, no hi haurà cap canvi al teu curs.

Hi haurà algun canvi si el meu curs és de modalitat online?
Només en el cas que hagis triat un curs amb examen final d’acreditació, aquest es transformaria en un examen virtual. En la resta dels casos, el teu curs seguirà exactament igual.

Quina seria la via de comunicació en cas de confinament, i quins passos s’haurien de seguir?
L’EIM contactaria amb cada alumne per correu electrònic informant-lo dels passos a seguir a partir d’aquell moment per garantir la continuïtat de la formació. Igualment, els professors es posarien en contacte amb els alumnes pel canal habitual, el Campus Virtual.

Quina plataforma es fa servir per a les classes per videoconferència?
L’EIM utilitza les eines per a la docència en línia de la Universitat de Barcelona: Zoom i Campus Virtual UB.

Es mantindria l’horari de les classes si hi ha canvi al mode videoconferència?
Sí, l’horari seguiria sent el mateix.

Què passaria amb l’avaluació continuada si hi ha canvi a les classes per videoconferència?
L’avaluació continuada del curs seguiria els mateixos paràmetres que en la modalitat presencial. És a dir, assistir i participar a les classes i completar les tasques assignades pel professor seguiria essent essencial.

Què passaria amb l’examen final presencial?
Es substituiria per un examen virtual amb les condicions apropiades: en una data concreta, amb una durada determinada i amb sistemes de vigilància virtual.

Estan adequadament preparats els professors per a la docència per videoconferència?
I tant! L’EIM compta amb un departament de formació contínua pel professorat. Els professors participen en jornades i webinars interns i externs cada trimestre per estar a l’última en totes les eines de docència i metodologia en línia.

Canvien molt les classes per videoconferència I les classes presencials?
Evidentment, són modalitats diferents de docència i cadascuna té els seus avantatges.
Les nostres classes presencials tradicionals ja tenem un component de docència mixta ja que es combinen les classes a l’aula amb les activitats del Campus Virtual. En les classes per videoconferència, el professorat s’assegura que siguin tan dinàmiques i participatives com les classes presencials i ara comptem amb eines telemàtiques que ho permeten. Podeu consultar testimonis d’alumnes als perfils de l’EIM a les xarxes socials:
Instagram
Facebook

Com es realitzarà l'examen final dels cursos per videoconferència que acrediten un nivell?
L'examen final dels cursos per videoconferència que acrediten un nivell es realitzarà de manera presencial excepte si les condicions de la situació originada per la COVID-19 ho impedeixen, en aquest cas, l'examen es duria a terme en línia o segons el que estableixi l'EIM.

ADMINISTRATIVES

Puc demanar que em retornin els diners?
La normativa de l’Escola d’Idiomes Moderns no contempla l’opció de devolució. En el supòsit que la situació donada obligués a canviar de modalitat de curs presencial a videoconferència, l’activitat lectiva no quedaria interrompuda i les hores de docència del curs s’impartirien de forma no presencial.

Puc demanar un ajornament del meu curs?
Segons la normativa de l’EIM, es pot demanar un ajornament del curs per motiu justificat, a valorar per la Direcció. La sol·licitud d’ajornament s’hauria de demanar durant els 7 dies naturals a partir del canvi de modalitat del curs.

Podria sol·licitar un canvi de grup per motius d’horari si es passés a la modalitat videoconferència?
Sempre que hi hagi una plaça disponible al grup desitjat es pot fer el canvi, però s’ha de formalitzar de manera oficial.

Obtindria els mateixos crèdits pel meu curs si es produís el canvi al mode videoconferència?
Sí. L’alumne ha d’aprovar el curs d’acord amb l’avaluació continuada més l’examen final, i aquest sistema es mantindria. No n’hi hauria prou amb només presentar-se a l’examen final.

HIGIENE I SEGURETAT

Quines són les mesures de seguretat i d’higiene que s’estan adoptant als edificis de l’EIM?
L’Escola compleix amb tots els requisits necessaris acordats pel Departament d’Ensenyament en matèria d’higiene i seguretat per tal de garantir el benestar de l’alumnat.

Quants alumnes hi haurà per classe a la modalitat presencial?
La ratio de cada grup dependrà de la capacitat de l’aula i l’edifici on es produeixi la classe, per tal de garantir que es manté la distància entre estudiants que determina la normativa vigent.

Ja hi cabrem tots si hem de mantenir la distància de seguretat?
Només es permetria l’entrada a cada aula a un nombre de persones que garanteixi que es manté la distància de seguretat. Per tant, sí, hi hauria espai per tothom.

* En qualsevol dels casos, l’EIM garantirà la bona qualitat de l’ensenyament i dels mitjans utilitzats per a aquesta.

Més informació