Programa: Cursos de Francès B1 - Primera Part - EIM

El curs va dirigit a estudiants amb un nivell A2 que vulguin assolir la primera part del nivell B1 de francès.

Hores de classe: 50h de classes presencials

Crèdits: 6 crèdits ECTS

DESCRIPCIÓ DEL CURS

L'objectiu del curs és arribar a un ús més autònom de la llengua. Els estudiants podran mantenir una conversa senzilla amb més fluïdesa sobre aspectes de la vida personal o professional. Treballaran amb materials autèntics relacionats amb els seus interessos permetent així ampliar el vocabulari introduint camps semàntics més complexos.

Podran redactar de forma senzilla textos de contingut personal i formal: resumir esdeveniments, expressar els seus sentiments, formular queixes, donar consells o instruccions.

Durant el curs els estudiants aniran familiaritzant-se amb els continguts dels exàmens oficials del nivell B1.

AVALUACIÓ

40 % Avaluació continuada (participació a classe, deures, tests…)
60 % Examen final

Més informació